Odpowiedzialność prawna nieletnich – pogadanka Inspektora ds. Nieletnich i Patologii KMP w Jaworznie

12 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas siódmych z panią aspirant Beatą Czeczotką – Inspektorem ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Tematem spotkania była „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Prowadząca zapoznała uczniów z pojęciem „nieletni” – wyjaśniła, iż jest to osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyła lat 17; osoba, która nie ukończyła lat 18 wykazująca objawy demoralizacji oraz osoba do 21 lat, względem której zostały orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze. Dowiedzieli się także co zaliczane jest do przejawów demoralizacji oraz co to jest czyn karalny i jakie jest postępowanie w razie popełnienia czynu karalnego. Policjantka zapoznała uczniów z przepisami Kodeksu Karnego: „Kiedy nieletni może odpowiadać przed sądem jak dorosły ?”.  Siódmoklasiści zostali także zapoznani z wybranymi zagadnieniami z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, iż zgodnie z przepisami w Polsce karane jest posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 62), wprowadzanie do obrotu środków odurzających (art. 43), udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia (art. 45 i 46), wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających (art. 40). Pani Inspektor zapoznała uczniów z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 X 1982r.; w art. 39g wprowadzono zapis mówiący o możliwości zatrzymania przez Policję, a następnie umieszczenie nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka na czas do 48 h gdy istnieje przypuszczenie, że nieletni popełnił czyn karalny. Poinformowała także jakie środki wychowawczo – poprawcze są stosowane najczęściej przez Policję czy Sąd Rodzinny.
Uczniowie klas VII a i VII b dowiedzieli się z prelekcji co oznacza pojęcie „cyberprzemoc” i co zalicza się do cyberprzemocy: 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy – Kodeks Karny uznająca cyberprzemoc jak i stalking (nękanie) jako czyn zabroniony, podlegający karze pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli następstwem cyberprzemocy jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dowiedzieli się także, jak ustrzec się przed cyberprzemocą.
Uczniowie byli zainteresowani prelekcją – świadczy o tym wiele pytań, które zadawali prowadzącej. Tego typu zajęcia są dobrą profilaktyką zachowań ryzykownych. Uświadamiają młodzieży jak wiele niebezpieczeństw czyha na nich w codziennym życiu i w jaki sposób ich unikać.

Pedagog szkolny

Kalina Melsztyńska – Mróz

SONY DSC

Fot.  1    Pogadanka Inspektora ds. Nieletnich i Patologii KMP w Jaworznie dla klas siódmych

SONY DSC

Fot.  2    Uczniowie klasy VII a i VII b podczas prelekcji nt. przepisów Kodeksu Karnego:  „Kiedy nieletni może odpowiadać przed sądem jak dorosły ?”

SONY DSC

Fot.  3    Informacje o wybranych zagadnieniach z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 

SONY DSC

Fot.  4    Uczestnicy spotkania podczas  prelekcji nt. „cyberprzemocy”