Rekrutacja

Od 1 do 31 marca 2016 r. zapisy do klasy I szkoły podstawowej

  1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, a także:
  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  1. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu
    na podstawie zgłoszenia rodzicówdodatkowych informacji o dziecku.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Odpowiednie formularze można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej zamieszczone pliki:

Kryteria rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Zgłoszenie kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły

Dodatkowe informacje o dziecku

Wniosek kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły

Oświadczenie do kryterium nr 1

Oświadczenie do kryterium nr 2

Oświadczenie do kryterium nr 3

Oświadczenie do kryterium nr 4

Oświadczenie do kryterium nr 5

Wszystkie druki (archiwum ZIP)

Zapraszamy serdecznie rodziców wraz z dokumentem tożsamości od 1 do 31 marca 2016 r.

Sekretariat czynny w godzinach 7:00 -15:00, a w czwartki 7:00 – 16:00.