Integracja

„Każdy ma prawo do szczęścia …”
Maria Grzegorzewska
Integracja jest wspólnym wychowywaniem dzieci sprawnych i niepełnosprawnych.
Jej celem jest stworzenie szansy różnym dzieciom na nawiązywanie wzajemnych kontaktów, dostosowywanie się oraz stworzenie jednego zespołu. Jest to proces obustronny, który każdego czegoś uczy.
Integracja to, przygotowywanie osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie ludzi zdrowych oraz ukształtowanie umiejętności ich wzajemnej akceptacji. Przy czym akceptacja nie może być jedynie tolerancją. Musi ona oznaczać więzi łączące osoby zdrowe i niepełnosprawne na zasadzie „mądrze pomagam, ale nie wyręczam”.
Nasza szkoła z oddziałami integracyjnymi stwarza uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych warunki do pełnego uczestniczenia w procesie edukacji – zdobywania wiedzy i umiejętności, kształtowania właściwych postaw społecznych oraz rozwijania wrażliwości twórczej i społecznej. Choć uczniowie o specjalnych potrzebach w wielu sytuacjach szkolnych lub życiowych wymagają szczególnej pomocy nauczycieli, wychowawców i zatrudnionych specjalistów, nie oznacza to wcale, że ich zdrowi rówieśnicy w jakikolwiek sposób na tym tracą.
Integracja sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodzieży i dzieci zarówno zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Stwarza lepsze warunki nauczania, ponieważ nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod. Daje szansę rozwoju poprzez wzbogacenie procesu nauczania terapią prowadzoną przez specjalistów. Sprzyja rozwijaniu uzdolnień i talentów u dzieci, ponieważ nauczyciele zwracają szczególną uwagę na indywidualność każdego dziecka.
W celu zapewnienia optymalnego rozwoju intelektualnego, społecznego, zdrowotnego i emocjonalnego uczniów w szkole prowadzone są zajęcia specjalistyczne:
terapia logopedyczna
• rehabilitacja ruchowa
• rewalidacja indywidualna
• EEG Biofeedback
• Terapia Tomatis
• opieka pedagogów szkolnych
• socjoterapia
Oddziały integracyjne są mniej liczne – liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych. W oddziale integracyjnym pracuje dodatkowy nauczyciel – tzw. wspomagający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, którego głównym zadaniem jest wspieranie uczniów niepełnosprawnych w procesie edukacji.
Każde dziecko niepełnosprawne może liczyć na pomoc innych uczniów oraz pracowników szkoły, może znaleźć kolegów i przyjaciół wśród zdrowych rówieśników.

Dodaj komentarz