Jesteś tutaj: Start / Dla rodzica / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów!

 

Informujemy, że od 23 stycznia 2023 r. (od godz. 8:00) do 6 lutego 2023 r. (do godz. 15:00)
odbędzie się elektroniczny nabór dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie.

 

Granice obwodu naszej szkoły: ul. Cegielniana, ul. Chropaczówka – numery parzyste do nr 32A, numery nieparzyste do nr 29, ul. Doły, ul. Grunwaldzka – numery parzyste od nr 206 do numeru ostatniego, ul. Ignacego Mościckiego, ul. Kamila Wachlowskiego, ul. Marcina Kasprzaka, ul. Mylna,
ul. Piaszczysta, ul. Szczakowska, ul. Upadowa nr 56 i nr 60, ul. Ustronie, ul. Wiejska, ul. Żabia

 

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie przez stronę:  www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

Wdrukowane zgłoszenia wraz z podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych należy złożyć jak najszybciej w sekretariacie szkoły przy ulicy ul. Marcina Kasprzaka 6 w godz. 8.00 - 16.00.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, a dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Nabór dzieci spoza obwodu rozpocznie się 7 lutego 2023 r i potrwa do 13 lutego 2023 r.

Ilość wolnych miejsc będzie znana po zakończeniu zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor SP 3 w Jaworznie

Zbigniew Bluj

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr ED.0050.3.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024 (Zarządzenie – rekrutacja do podstawówek)

Uchwała Nr XLIX/644/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzno, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno (Uchwała – sieć szkół – obwody)

Uchwała Nr XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna (Uchwała – kryteria rekrutacji do szkoły).

 

Zarządzenie - rekrutacja do podstawówek

 

Zarządzenie Nr ED.0050.3.2023

Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 9 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 130, 133 ust. 2, 149-150, 154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

  • 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024:

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej

23 stycznia 2023 r.

od godz. 8.00 – 6 lutego 2023 r.

do godz. 15.00

------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 lutego 2023 r.

od godz. 8.00 –

13 lutego 2023 r.

do godz. 15.00

3 kwietnia 2023 r.

od godz. 8.00 –

7 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lutego 2023 r.

godz. 15.00

12 kwietnia 2023 r.

godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

7 marca 2023 r.

godz. 9.00

13 kwietnia 2023 r.

godz. 9.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

7 marca 2023 r.

od godz. 9.00 –

10 marca 2023 r.

do godz. 15.00

13 kwietnia 2023 r.

od godz. 9.00 –

14 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 marca 2023 r.

godz. 9.00

17 kwietnia 2023 r.

godz. 9.00

7.

Procedura odwoławcza

Od 14 marca 2023 r.

Od 17 kwietnia 2023 r.

  • 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

  • 3

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

 

  • 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                             

                       

                                                     PREZYDENT MIASTA

                                                           JAWORZNA

                                                     Paweł Silbert

                                                                                 

 

 

 

Uchwała - sieć szkół - obwody

Uchwała - kryteria rekrutacji do szkoły