OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

- Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego
w Jaworznie jest dyrektor szkoły. Kontakt za pomocą e-mail: sekretariat@sp3.jaworzno.edu.pl lub listownie na adres szkoły:  43-600 Jaworzno, ul. Marcina Kasprzaka 6.

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – jest Marzena Dudek. k Kontakt za pomocą e-mail: rodo.sp3.jaworzno@onet.pl  lub listownie na adres szkoły.

- Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych: 

  1. W celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności w celach archiwalnych.
  3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
  4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie, który jest dostępny
    w sekretariacie szkoły tylko do wglądu dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów.
  2. Nie ma możliwości otrzymania kserokopii i robienia zdjęć jakichkolwiek dokumentów wytworzonych przez szkołę. Na stronie internetowej szkoły nie umieszcza się tych dokumentów.