Ochrona Danych Osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

25 sierpnia 2023

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego
w Jaworznie

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie  informuje, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego z siedzibą przy ul. Marcina Kasprzaka 6 w Jaworznie.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie

wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Marzenę Dudek, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: marzena.dudek@sp3.jaworzno.edu.pl lub listownie na adres SP nr3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.

II. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności w celach archiwalnych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.